احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت || 18051111000


مديريت مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري/ گروه آموزش

الكترونيكي حضوري

حاكميتي

هزينه شركت در دوره هاي آموزشي تربيت مدرس (5 دوره) مي باشد كه جمعاً ۳۲ ساعت بوده و هزينه شركت در دوره جمعاً ۳.0۰۰.۰۰۰ ريال مي باشد. لازم به توضيح است اعضاي هيئت علمي، معلمان و افرادي كه داراي مدارك تحصيلي مرتبط با رشته علوم تربيتي مي باشند، مي بايست صرفاً در دو دوره " آشنايي با نظام آموزش كاركنان دولت" و " نظام اداري ايران" جمعاً ۸ ساعت شركت نمايند كه هزينه شركت در دوره جمعاً 1،500،000 ريال مي باشد.

به منظور بهره¬مندي از مدرسان واجد تدريس در دوره¬هاي آموزشي كاركنان دولت، كليه مدرسين دوره¬هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان، مي¬بايست داراي گواهينامه تائيد صلاحيت باشند. تائيد صلاحيت در دو بخش عمومي و موضوعي انجام مي¬گيرد. تائيد صلاحيت عمومي به عهده مركز آموزش و پژوهش بوده و به مجموعه شرايط و توانمندي¬هاي عمومي تدريس اشاره دارد كه موجب مي¬شود مدرس در انتقال محتواي آموزشي در فرايند ياددهي – يادگيري موثرتر عمل نموده و يادگيري فراگيران را افزايش دهد.

- ارسال درخواست از سوي متقاضي تدريس و تكميل فرم اطلاعات عمومي (پيوست شماره ۱ بخشنامه ) به انضمام مدارك و مستندات موردنياز از طريق سامانه مديريت آموزشي استان - بررسي مدارك و مستندات مطابق بخشنامه توسط مركز - بررسي مجدد مدارك در صورت نقص مدارك و تكميل توسط متقاضي تدريس - جراي دوره هاي آموزشي تربيت مدرس موضوع بند (۵) دستورالعمل بخشنامه - واريز شهريه دوره توسط متقاضي تدريس به حساب رسمي اعلام شده از سوي مركز آموزش - شركت در دوره¬هاي آموزشي تربيت مدرس توسط متقاضي تدريس (اعضاي هيئت علمي ، معلمان و دارندگان مدرك تحصيلي مرتبط با رشته علوم تربيتي ملزم به شركت در دو دوره هستند و ساير متقاضيان ملزم به شركت در ۵ دوره مي باشند) - كسب ۷۰ درصد كل امتياز هر دوره و صدور گواهينامه مدرسي

-    اعلام درخواست تدريس و تكميل فرم عمومي متقاضيان تدريس، تصوير مدارك تحصيلي، تصوير آخرين حكم كارگزيني، فيش واريزي شهريه دوره­هاي آموزشي تربيت مدرس

-   فرم EXCEL (تكميل مشخصات) پيوست مي­باشد


-   بخشنامه شماره ۴۶۴۱۸۵ مورخ 29/8/97 سازمان امور اداري و استخدامي كشور (پيوست)


-  س: تاييد صلاحيت مدرسان آموزش كاركنان دستگاه هاي اجرايي به چه صورت مي باشد؟ ج : متقاضيان تدريس دوره هاي آموزشي مربوط به كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي توانند تقاضاي خود را به همراه سوابق آموزشي و مدارك و مستندات اعلام شده از طريق سامانه ارسال نمايند. تقاضاي مذكور پس از بررسي و امتياز دهي و طرح و تصويب در شوراي آموزشي و همچنين اخذ كد مدرسي از سامانه مركز آموزش مديريت دولتي قابل اجرا خواهد بود.

مراجعه به سامانه ثبت شكايت