ارائه اطلاعات جغرافیایی ملی || 10031097000معاونت آمار و اطلاعات/ گروه نقشه و اطلاعات مکانی

الكترونيكي حضوري

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

رایگان و مطابق مصوبات

ارائه نقشه محل قرارگیری هر نام جغرافیایی و ارائه اطلاعات آماری نقاط جمعیتی

- دریافت شرح وظایف سازمانی از واحد اداری

- دریافت مصوبات هئیت وزیران

- بهنگام­سازی نقاط جمعیتی و نام­های جغرافیایی بر اساس آخرین مصوبات

- ارسال فایل نهایی به مرکزآمار ایران

- بارگذاری اطلاعات مکانی در سایت سازمان

مطابق با فایل زیر :


v     شهر چیست؟

طی دهه‌های اخیر، از سوی اندیشمندان جغرافیا، جامعه­شناسی، اقتصاد، جمعیت‌شناسی و برخی علوم دیگر، تعاریف متعددی از شهر ارائه شده ‌است بعضی از جامعه­شناسان شهر را محل تمرکز جمعیت، ابزار تولید، سرمایه، نیازها و احتیاجات و غیره می‌دانند که تقسیم کار اجتماعی، در آنجا صورت گرفته‌است. جغرافی­دانان، شهر را منظره­ای مصنوعی از خیابان­ها، ساختمان­ها، دستگاه­ها و بناهایی می‌دانند که زندگی شهری را امکانپذیر می‌سازد.

v     شهرستان چیست؟

v     واحدي از تقسيمات كشوري با محدوده جغرافيايي معين است كه از بهم پيوستن چند بخش هم­جوار كه از نظر عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به‌وجود آورده‌اند، تشكيل شده است.

v     تعریف جمعيت ساكن در نقاط شهري:

 منظور از جمعيت ساكن در نقاط شهري در هر يك از محدوده‌هاي بخش،‌ شهرستان، استان يا كشور، جمعيت تمامي شهرهايي است كه در همان محدوده قرار دارد و جمعيت هر شهر، عبارت است از مجموع تعداد اعضـاي همه خانـوارهـاي معمـولي ساكـن، مـؤسسه‌اي و گروهي كه اقامتگـاه معمـولي آنـان در زمان سرشماري در آن شهر واقع است.

v     تعریف جمعيت ساكن در نقاط روستايي:

 منظور از جمعيت ساكن در نقاط روستايي در هر يك از محدوده‌هاي دهستان، بخش، شهرستان، استان يا كشور، جمعيت تمامي آبادي‌هايي است كه در همان محدوده قرار دارد و جمعيت هر آبادي، عبارت است از مجموع تعداد اعضاي همه خانوارهاي معمولي ساكن، مؤسسه‌اي و گروهي كه اقامتگاه معمولي آنان در زمان سرشمـاري در آن آبادي واقع است.


طبق قوانین با هماهنگی مرکز آمار ایران انجام می­شود.