ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین || 10011715000غيرالكترونيكي حضوري

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

با توجه به تصويب مطالعات برنامه آمايش استان مازندران در شوراي برنامه ريزي و توسعه و ابلاغ اين مطالعات و همچنين برنامه هاي اجرايي مرتبط با هريك از دستگاه هاي اجرايي، فرايند ارزیابی و پایش اين برنامه ها در قالب دبیرخانه نهاد تهیه، نظارت، ارزیابی و پایش برنامه های آمایش استان (ناپ)، در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است.

o   ابلاغ مطالعات و برنامه­های اجرایی به دستگاه­های اجرایی مرتبط

o   تدوین RFP توسط دستگاه­های اجرایی مرتبط با برنامه و تایید در نهاد ناپ

o   پیگیری تامین اعتبار اقدامات اجرایی از مراجع استانی و ملی

o   پیگیری پیشرفت هریک از اقدامات اجرایی و ارائه گزارش

      قانون برنامه ششم و قانون احکام دائمی