ارزيابي عملکرد سالانه دستگاه هاي اجرايي || 10011776000معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی/ گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد

الكترونيكي غيرحضوري

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاه های اجرایی استان بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی

دریافت بخشنامه ارزیابی عملکرد- ابلاغ بخشنامه به دستگاه­های اجرایی استان

- ابلاغ بخشنامه جشنواره شهید رجایی به دستگاه­های اجرایی استان

- ورود گزارشات خودارزیابی توسط دستگاه­های اجرایی

- ارزیابی دستگاه­های اجرایی بر اساس گزارشات خوارزیابی دستگاه­ها

- بررسی اعتراضات دستگاه­های اجرایی

- ارائه نتایج به شورای راهبری و توسعه مدیریت استان

-  اعلام نتایج به سازمان اداری و استخدامی کشور

- برگزاری جشنواره شهید رجایی

- تهیه گزارش تحلیلی نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرایی استان

مستندات مربوط به شاخص­های ارزیابی عملکرد


ماده 81- دستگاههاي اجرايي مكلفند براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان، برنامه‌هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره‌وري را در واحدهاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهيه گزارشهاي نوبه‌اي و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند.

ماده 82- سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاههاي اجرايي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرايي و ارزشيابي آنها در ابعاد شاخصهاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراي احكام اين قانون را براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.1- محل استقرار ميز خدمت در دستگاه چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟

با عنايت بر دستورالعمل ميز خدمت، تخصيص فضاي مناسب براي مراجعه ارباب رجوع با رعايت موارد مندرج در مصوبه "حقوق شهروندي در نظام اداري" به نحوي صورت بگيرد كه ارباب رجوع بتواند بدون نياز به مراجعه و پيگيري از واحدهاي مختلف دستگاه اجرايي و تنها از طريق ميز مذكور، خدمت يا پاسخ مورد نياز خود را دريافت نمايد.

2- در دستگاه­هایی که استقرار میز خدمت در طبقه همکف و اول ممکن نمی­باشد راه­حل چیست؟

میز خدمت در دسترس­ترین طبقه و راحت­ترین مکان برای ارباب رجوع مستقر شود.

3- آیا تمام دستگاه­های اجرایی ملزم به استقرار میزخدمت هستند؟

تمامی دستگاه­های اجرایی(اعم از ملی و استانی) که عهده­دار خدمات به مردم هستند شامل تمامی وزارتخانه­ها، موسسات، شرکت­ها و نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری­ها و سایر دستگاه­هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می­کنند و مکلف به اجرای تصویب­نامه شورای­عالی اداری با عنوان " حقوق شهروندی در نظام اداری" به شماره 1127128 مورخ 28/12/95 هستند ملزم به استقرار میز خدمت هستند.

4- تعداد بازرسان ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه اجرایی چند نفر باید باشند؟

تعداد بازرسان هر دستگاه اجرایی نباید از 7/0 درصد کل کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین) تجاوز نماید. تعداد بازرسان حوزه ستادی کمتر از 2 نفر نخواهد بود و برای واحدهای خارج از مرکز حداقل یک نفر به عنوان بازرس تعیین خواهند شد.

5- وظیفه دفاتر حراست در ارتباط با موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری چه می­باشد؟ دفاتر حراست و سایر مراجع ذیربط دستگاه در حدود وظایف محوله همکاری لازم را با بازرسان معمول خواهند داشت.

پس از ثبت مستندات در سامانه مدیریت عملکرد(تسما) توسط دستگاه­های اجرایی و بررسی مستندات توسط ارزیابان، گزینه ثبت اعتراضات در سامانه مدیریت عملکرد(تسما) فعال گردیده و دستگاه­ها می توانند نسبت به ثبت اعتراضات و پیگیری آن در سامانه مدیریت عملکرد (تسما) اقدام نمایند .