اطلاع رسانی آماری || 10031102100معاونت آمار و اطلاعات/ گروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده ها/ گروه حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت/گروه اجرای طرح ها و سرشماری ها

الكترونيكي غيرحضوري

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

رایگان و مطابق مصوبات

تأمین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی(سالنامه)، تأمین آمار و اطلاعات تولیدی( سرشماری ها، آمارگیریهای نمونه ای)و تهیه حساب های منطقه ای

- دریافت بخشنامه اطلاع­رسانی از مقام مافوق

- ابلاغ بخشنامه به دستگاه­های اجرایی استان

- دریافت اطلاعات آماری از دستگاه­های اجرایی استان

- استاندارد­سازی و کنترل داده

-  ارسال فایل به مرکزآمار ایران

- دریافت فایل نهایی از مرکزآمار ایران در قالب فایل و نشریات

- بارگذاری اطلاعات در سایت سازمان


* مقررات و آیین نامه­های نظام اداری * قانون برنامه ششم توسعه * قانون مرکزآمار ایران * برنامه ملی آمار * آیین نامه­ها و فرم­های نظارت بر طرح­های آماری * نظام جامع ثبت­های آماری ایران ماده -8  وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت­های دولتی موظفند در انجام آمارگیری­ها از تعاریف، مفاهیم، روش ها، معیارها و طبقه بندی های آماری مرکز آمار ایران تبعیت نمایند . ماده -9  وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت­های دولتی با انجام آمارگیری­های جاری مکلفند هر نوع اطلاعات آماری که مورد احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند. ماده67(بند ت برنامه ششم) - دستگاه­هاي اجرائي، واحدهاي زيرنظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي در صورت موافقت ايشان، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه­اي عهده­دار مأموريت عمومي موظفند در سامانه ­هاي الكترونيكي خود، اقلام اطلاعاتي و آمار ثبتي موضوع قانون مركز آمار ايران مورد نياز براي ايجاد نظام جامع آمارهاي ثبتي و شبكه ملي آمار ايران را ايجاد و حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه امكان بهره­برداري الكترونيكي و برخط آن را بر بستر شبكه ملي اطلاعات براي مركز آمار ايران فراهم نمايند. مركز آمار ايران مكلف است اقلام آمار ثبتي و نحوه توليد آن را حداكثر ظرف مدت نه ماه براي هريك از دستگاه­ها تهيه و به آنها ابلاغ كند.


v     سالنامه آماری استان چگونه تدوین می­شود؟

هرساله، فعاليت و عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي استان در قالب جداول متنوع استاندارد گردآوري و در نشریه‌ای واحد تحت عنوان" سالنامه استان مازندران" بصورت الکترونیکی و فیزیکی منتشر و در دسترس محققان، دانش‌پژوهان برنامه‌ريزان، دانشجويان و سايركاربران قرار می­گیرد. سالنامه آماری استان مشتمل بر 24 فصل     می­باشد.

v     تولید آمار به چه شیوه­های است؟

سه روش تولید آمار عبارتند از سرشماری­ها، آمارگیری­های نمونه­ای و آمارهای ثبتی­ مبنا.

 

v     هدف از تهيه و تدوين حساب‌هاي ملي چیست؟

محاسبه مهم‌ترين متغيرهاي جريان‌هاي اقتصادي نظير توليد، مصرف، تشكيل سرمايه، صادرات، واردات و درآمد، در يك دوره زماني معين و اندازه‌گيري مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي موجودي منابع، نظير ثروت، دارايي و بدهي، در مقطعي از زمان است كه از طريق آن‌ها مي‌توان وضعيت اقتصادي كشور را در آن دوره يا مقطع زماني به تصوير كشيد.

طبق قوانین با هماهنگی مرکز آمار ایران انجام می­شود.