اعتبارسنجي مراكز و مؤسسات آموزشي در حيطه هاي مختلف || 18081781103


مديريت مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري/ گروه آموزش

الكترونيكي غيرحضوري

حاكميتي

به منظور بهره مندي از ظرفيت ها و توانمندي هاي موسسات آموزشي غيردولتي در چارچوب نظام آموزش كارمندان دولت، مراكز و موسسات آموزشي متقاضي برگزاري دوره هاي آموزشي اعتبارسنجي شده و پس از كسب امتيازات لازم، گواهينامه تائيد صلاحيت درحيطه/ حيطه هاي يكي از گروه هاي اعلام شده در بخشنامه مربوطه توسط مركز در گستره استاني صادر خواهد شد.

1- درخواست اعتبارسنجي (الف: نحوه انتخاب حيطه­هاي آموزشي- ب: شرايط عمومي ج: شرايط اختصاصي)

2- فرايند بررسي

3- در صورت تأئيد صلاحيت و صدور گواهينامه (اعلام نتيجه به مؤسسه تقاضي)

4- اطلاع­رساني به دستگاه­هاي اجرايي

5- نظارت بر عملكرد مؤسسات تأئيد صلاحيت شده

فرم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 11 (اصل فرم در پيوست آورده شده است)

استعلامات مورد نیاز :

عدم سوء پيشينه از دادگستري (مديرعامل) / عدم اعتياد از مراكز بهداشت (مديرعامل) / ليست بيمه كاركنان مؤسسه / تصوير آخرين مدرك تحصيلي مديرعامل و اعضاء هيأت مديره / تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه / تكميل فرم­هاي اعتبارسنجي


-         قانون مديريت خدمات كشوري

-         بخشنامه شماره 1558505 مورخ 18/9/96 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع اعتبارسنجي مؤسسات آموزشي متقاضي برگزاري دوره­هاي آموزشي براي كركنان دولت (منضم به 2 جدول و 18 فرم)

-         بخشنامه شماره 200/1834 مورخ 30/1/1390 موضوع نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

-         بخشنامه شماره 200/92/18819 مورخ 14/11/1392 موضوع اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور1-      فرآيند اخذ مجوز موسسات آموزشي متقاضي آموزش كاركنان دستگاههاي اجرايي به استثناي دوره هاي آموزشي فناوري اطلاعات به چه صورت ميباشد؟

به استناد بخشنامه شماره ۵۱۸۷۵/۲۰۰ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۸۹ موضوع ضوابط و دستورالعمل اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي اقدام ميگردد.


2-       كداميك از موسسات آموزشي مجاز به برگزاري دوره آموزشي براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي باشند؟

براي آگاهي از موسسات تاييد صلاحيت شده ميباست به سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مراجعه شود.

مراجعه به سامانه ثبت شكايت