برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت || 18051109000


الكترونيكي حضوري

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

نفرساعت دوره¬هاي بدو خدمت 000/46 ريال نفرساعت دوره¬هاي بهبود مديريت 000/138 ريال نفرساعت دوره¬هاي شغلي و تخصصي 000/69 ريال + نفرساعت دوره¬هاي عمومي (توانمندي¬هاي عمومي، فناوري اطلاعات و فرهنگي و اجتماعي)000/69 آزمون مهارت¬هاي هفتگانه فن¬آوري اطلاعات به ازاي هر آزمون 000/115 ريال شماره حساب700100004001004503025663 IR و شناسه حساب 343004553102500000000000000053

برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزش مورد نياز كاركنان و مديران دستگاه هاي اجرايي در سطح استان

معرفي نامه از دستگاه اجرايي + تكميل فرم ثبت نام


-         فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري

-         بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/1390 موضوع نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

-         كليه بخشنامه­هاي مربوط به ابلاغ دوره­هاي آموزشي

-         كليه بخشنامه­ها پيوستسوال: كداميك از كاركنان دستگاه­هاي اجرايي مشمول نظام آموزش مي­باشند؟ جواب: شركت تمامي كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي (اعم از مديران و كاركنان) در دوره­هاي آموزش الزامي مي­باشند.

سوال: حد نصاب نمره قبولي در آزمون­هاي پايان دوره چند مي­باشد؟ جواب: 60 درصد از نمره كل

سوال: ميزان غيبت مجاز در طول دوره چقدر مي­باشد؟ جواب: يك دهم ساعت دوره آموزش

از طريق سامانه شكايات