پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی || 10011722103حوزه رياست/ دبيرخانه شوراي نظارت و اقتصاد مقاومتي استان

الكترونيكي غيرحضوري

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

1- در ابتداي هر سال بعد از تصويب پروژه هاي همان سال ، دستگاههاي مجري بايد با استفاده از يوزر و پسوردهاي مشخص وارد سامانه شده و اطلاعات برنامه عملياتي پروژه را درج نمايند 2- و در مقاطع 3 ماهه نيز بر اساس پيش بيني هاي مندرج در منشور نيپا يا برنامه عملياتي پروژه بايد عملكرد پروژه را وارد سامانه كنند.

1-      ابلاغ پروژه هاي مصوب از سوي دبيرخانه ستاد مركز به استان

2-      ابلاغ پروژه هاي مصوب از سوي دبيرخانه ستاد استان به دستگاه اجرايي

3-      ورود اطلاعات برنامه عملياتي پروژه در سيستم توسط دستگاه مجري

4-      ارسال اطلاعات از دستگاه مجري به رئيس دستگاه براي تاييد

5-      ارسال اطلاعات مندرج در سيستم بعد از تاييد دستگاه به دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي استان براي بررسي و تاييد نهايي

6-      بررسي دبيرخانه ستاد استان و در صورت اطمينان از صحت و سقم اطلاعات تاييد نهايي(لازم به ذكر است كه  اخذ گزارش مديريتي و رصد پيشرفت عملياتي پروژه از سوي دبيرخانه ستاد مركزي هم جزوي از خدمت محسوب ميگردد)


       بند 4 فرآيند نيپا (صفحه4 دستورالعمل پيوست2) عنوان: مجموعه اسناد راهنماي اقتصاد مقاومتي (نيپا) و شماره  ندارد