تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي (ساجات) || 10061717000


مديريت نظام فني اجرايي/ گروه مشاوران و پيمانكاران

الكترونيكي غيرحضوري

حاكميتي

به استناد جدول شماره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸: پايه ۳ مشاوران 3000000 ريال شماره حساب درآمد اختصاصي سازمان برنامه و بودجه كشور پايه ۵ پيمانكاران 3000000 ريال شماره حساب درآمد اختصاصي سازمان برنامه و بودجه كشور پايه ۴ پيمانكاران 4500000 ريال شماره حساب درآمد اختصاصي سازمان برنامه و بودجه كشور پايه ۳ پيمانكاران 6000000 ريال شماره حساب درآمد اختصاصي سازمان برنامه و بودجه كشور براي كليه پيمانكاران حقيقي رايگان

تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل فني و اجرايي شامل پيمانكاران حقيقي و حقوقي و خدمات مشاوره حقوقي و صدور گواهينامه هاي تشخيص صلاحيت

1-      درخواست نام كاربري و گذر واژه براي بارگذاري مستندات جهت تشخيص صلاحيت شركتهاي مشاوره وپيمانكاري در سامانه ساجات

2-      ورود اطلاعات و بارگذاري مستندات در سامانه و ارسال نهايي به سازمان در سامانه ساجات

3-      ارسال پرونده به سازمان

4-      بررسي پرونده توسط كارشناسان سازمان

5-      در صورت وجود نقايص، پرونده به متقاضي عودت داده مي شود و در غير اينصورت پس از تاييد كارشناس، وارد كارتابل تاييد دوم مي شود.

6-      در كارتابل تاييد دوم پرونده توسط رئيس گروه امور مشاوران و پيمانكاران مورد بررسي قرار مي گيرد، در صورت وجود نقايص جهت كارشناسي مجدد به كارشناس برگشت داده مي شود، و در صورت تاييد وارد كارتابل تاييد سوم مي شود.

7-      در كارتابل سوم پرونده توسط مدير امور فني و اجرايي استان مورد بررسي مجدد قرار گرفته و در صورت تاييد ايشان وارد كارتابل تاييد چهارم مي شود .

8-      در كارتابل چهارم رئيس سازمان پرونده ها را بررسي و در صورت تاييد به كارتابل امور نظام و فني اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي گردد.

9-      پرونده ها در امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور پس از بررسي، در صورت تاييد بر روي سامانه جامع اطلاع رساني(ساجار) قرار خواهد گرفت و در صورت نقص به استان عودت داده مي شود.


(عناوين فرمها و مستندات در ذيل آورده شود و اصل فرمها و مستندات لازم پيوست شود)


      شرايط عمومي تعيين صلاحيت و دريافت گواهي تشخيص صلاحيت شركت ها به شرح ذيل مي­باشد:

 ۱- ماده 22 قانون برنامه و بودجه

 2- آيين نامه هاي تشخيص صلاحيت پيمانكاران و مشاوران

 3- قوانين ثبتي شركتها (شركت در سازمان ثبت شركت ها به ثبت رسيده باشد

 4- قانون منع مداخله كاركنان دولت

 5- شركت محروميت يا ممنوعيتي براي انجام كارهاي مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپيشينه حرفه اي)


1- براي ثبت شركت  خدمات مشاوره و پيمانكاري چه بايد كرد؟ ثبت شركت در اداره ثبت شركت ها (آگاهي از اهم ضوابط تشخيص صلاحيت قبل از ثبت شركت توصيه مي گردد.) همچنين موضوع فعاليت در اساسنامه پيش بيني گردد.

 2- آيا بعد از ارسال پرونده الكترونيكي، مراجعه حضوري متقاضي الزامي است؟ خير، ارتباط با كارشناس پرونده از طريق گفتگو در سايت امكان پذير است. وضعيت پرونده نيز در سامانه ساجات قابل مشاهده است.

3- نحوه ارائه و بررسي پرونده به چه صورتي است؟متقاضي نسبت به تكميل پرونده، الصاق مدارك و مستندات مورد نياز، كنترل نهايي و ارسال پرونده به استان محل صدور گواهينامه (استان محل ثبت شركت) دقيقاً طبق مراحل ذكر شده در راهنماي ثبت نام اقدام مي نمايد ( تمامي مدارك و مستندا الصاقي بايد ممهور به مهر و امضاي شركت و كپي برابر اصل باشد). پرونده الكترونيكي، توسط كارشناس پرونده بررسي و نواقص در سامانه در پرونده الكترونيكي متقاضي در سامانه، اعلام مي گردد. پس از تاييد پرونده توسط امور نظام فني و اجرايي كشور، جهت تحويل گواهينامه صلاحيت، تمامي فرمهاي 100 تا 600 در پيمانكاري و فرمهاي 1 تا 8 در خدمات مشاوره  ممهور به مهر و امضاي اصل تمامي صاحبان امضاي مجاز شركت و ذينفعان آن به امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارايه گردد.

4- چگونه مي توان از ضوابط تشخيص صلاحيت مشاوران مطلع شد؟ كليه آيين نامه ها و اصلاحيه هاي آنها در قسمت ضوابط تشخيص صلاحيت در سامانه ساجات در دسترس عموم قرار داد.

 5- وضعيت امتياز آور بودن اعضاي هيئت علمي دانشگاهها در شركتهاي مشاور چگونه است؟ اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي غير دولتي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت نبوده و مي توانند در شركتهاي مشاور عضو هيئت مديره و امتياز آور باشند. اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي دولتي، با رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت، مي توانند در شركت هاي مشاور امتياز آور باشند.

6- ملاك تعيين استان محل تشخيص صلاحيت پيمانكاري چيست؟ فرآيند تشخيص صلاحيت متقاضيان پايه هاي ۵، 4 و ۳ پيمانكاري در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان محل ثبت شركت و پايه هاي ۲ و ۱ در سازمان برنامه و بودجه كشور انجام مي گيرد .

7- نحوه دسترسي به فهرست پيمانكاران و مشاوران تشخيص صلاحيت شده چگونه است؟ اسامي پيمانكاران و مشاوران تشخيص صلاحيت شده به تفكيك رشته يا تخصص و پايه با مشخصات مربوطه از طريق سامانه ساجار قابل دسترسي مي باشد.

8- اشخاص حقيقي يا حقوقي پيمانكار بر حسب نوع فعاليت در چه رشته هايي تشخيص صلاحيت مي شوند؟

 پيمانكاران بر حسب نوع فعاليت (رشته) به شرح زير طبقه بندي مي شوند: الف)رشته ساختمان و ابنيه ب) رشته آب پ)رشته راه و ترابري ث)رشته صنعت و معدن ج)رشته نيرو چ)رشته تأسيسات و تجهيزات ح)رشته كاوشهاي زميني خ)رشته ارتباطات و و فناوري اطلاعات د)رشته كشاورزي ذ)رشته مرمت و آثار باستاني ر)رشته نفت و گاز

9- نحوه دريافت گواهي نامه صلاحيت صادرشده از سازمان مديريت، توسط شركت متقاضي چگونه است ؟

تسليم گواهي نامه به مديرعامل يا صاحبان مجاز امضاء شركت هاي تشخيص صلاحيت شده صورت مي گيرد.

10- شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان گواهي نامه افراد حقيقي چگونه است ؟

1- داشتن كارت پايان خدمت(براي افراد ذكور) 2- حداقل مدرك ليسانس زمينه در رشته درخواستي(مطابق جدول دستورالعمل مربوطه ) 3- حداقل يكسال سابقه مرتبط در رشته مورد درخواست منضم به بيمه تامين اجتماعي بعد از اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي 4- نداشتن ممنوعيت مقرر منع مداخله كاركنان دولت 5- عدم كسب امتياز فرد در شركتهاي ديگر 6- نداشتن ممنوعيت و محكوميت هاي قانوني مطابق دستوالعمل 7- داشتن سكونت در محل درخواست گواهي نامه و نيز كليه موارد مندرج در دستورالعمل هاي صادره

در موارد مرتبط با كارشناسي پرونده ، در سامانه ساجات از طريق پيام اعلام شود. در ساير موارد با مديريت نظام فني و اجرايي مكاتبه شود.