تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان || 10011716000غيرالكترونيكي حضوري

حاكميتي

سند توسعه براساس قوانین برنامه و به استناد ماده 31 قانون احکام دائمی، جهت گیری های آمایش ملی، و سایر اسناد بالادستی ملی و استانی به عنوان مهم ترین سند اجرایی برای دستیابی به اهداف توسعه ای تدوین می گردد. برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی هر استان به عنوان سطح خاصی از برنامه ریزی در کنار سایر قوانین و برنامه ها عینیت می یابد سند توسعه با ماهیت راهبردی تدوین می شود و برنامه اجرایی استان در ادامه و استمرار برنامه راهبردی مبتنی بر اهداف قانون برنامه تدوین می گردد.

o       ابلاغ سیاست­های اجرایی ودستورالعمل تدوین سند برنامة به سازمان مديريت و برنامه­ريزي استان

o       تدوین ساز و کار اجرایی، شرح خدمات و جدول زمان­بندی

o       ابلاغ سیاست­ها ودستورالعمل اجرایی تهیة سند توسعه به دستگاه­های اجرایی

o       تهیة پیش­نویس سند توسعة بخش­ها

o       ارائه، بررسی و تایید سندها در کمیته­ها، شورای تلفیق و شورای برنامه­ریزی و توسعه استان


*      نظام­نامه تهیه و تدوین برنامه­های توسعه کشور؛ قانون برنامه و قانون احکام دائمی