راهبري پژوهش در دستگاه هاي اجرايي استان || -2مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري- گروه پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

الكترونيكي غيرحضوري

حاكميتي

بر اساس بند ح شرح وظايف كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان به شماره 29018 /ت 54487 هـ مورخ 12/3/1398 ( پيوست 1)

1- مکاتبه و پیگیری برای دریافت نیازهای پژوهشی از سوي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، دستگاه های اجرایی و پژوهشگران حقيقي-  20 روز

2- برگزاري جلسات كميته كارشناسي براي بررسي و انتخاب نيازهاي پژوهشي دريافتي از طريق سامانه- 20 روز

3- بررسی، اصلاح و تاييد يا عدم تاييد نیازهای پژوهشی دریافتی و اعلام آن به پژوهشگران از طريق سامانه- 10 روز

4- برگزاري جلسات كميته كارشناسي براي اولويت بندي نيازهاي پژوهشي تاييد شده در بخش هاي مختلف- 15 روز

5- تاييد اولويت هاي پژوهشي در كارگروه و ارسال براي تاييد در شوراي برنامه برنامه ريزي و  توسعه استان- 15 روز

6- فراخوان اولويت هاي پژوهشي تاييد شده از طريق مكاتبه و سامانه- 20 روز

 7- دريافت پروپوزال هاي تكميل شده پژوهشگران از طريق سامانه و بررسي جهت تاييد يا عدم تاييد آنها- 15 روز

8- شناسايي و انتخاب داوران گروه هاي مختلف علمي- 5 روز

9- ارسال الكترونيكي پروپوزال ها براي داوري- 5 روز

10- دريافت الكترونيكي پروپوزال هاي داوري شده- 15 روز

11- برگزاري جلسات كميته كارشناسي براي بررسي و انتخاب پروپوزال­هاي برتر همچنين  بررسي و تعيين اعتبار مورد نياز- 15 روز

12- اعلام پروپوزال هاي منتخب به دستگاه هاي متولي- 5 روز

13- پیگیری و هدایت دستگاه­ها برای ثبت مشخصات طرح­های پژوهشی در سامانه سمات وزارت عتف جهت دریافت کد رهگیری- 15 روز

14- بررسي مشخصات طرح های پژوهشی ثبت شده بوسيله دستگاه­ها در سامانه سمات وزارت عتف و اصلاح، تاييد يا عدم تاييد آنها- 20 روز

15- پيگيري براي دريافت كد رهگيري از سامانه سمات وزارت عتف- 10 روز

16- پيگيري انعقاد قرارداد دستگاه هاي اجرايي با مجري و ناظر طرح پژوهشي- 20 روز

17- تهیه گزارش هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی استان- 5 روز

-         فرم هاي نيازسنجي پژوهشي

-          طرح پيشنهادي پژوهشي( پروپوزال)

-          داوري طرح پيشنهادي

استعلامات مورد نیاز

-          استعلام شعبات تامين اجتماعي استان از سازمان مديريت و برنامه ريزي(گروه پژوهش) مبني بر بررسي و تاييد پژوهشي بودن و يا نبودن قراردادها مدارك مورد نياز استعلام قرارداد پژوهشي يا غيرپژوهشي 5 روز-         وظايف كارگروه آموزش، پژوهش فناوري و نوآوري به شماره29018 /ت 54487  هـ  مورخ 12/3/1398

-         دستورالعمل اجراي بند ز تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 به شماره 197998 مورخ 18/4/1398

-         نامه شماره 1744/15/3 مورخ 18/ 12/1397 معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(دبيركل شوراي عتف) به استانداران سراسر كشور1-     براي دريافت پاسخ استعلام پژوهشي بودن طرح چه مداركي لازم است؟ نامه از تامين اجتماعي و تصوير قرارداد

2-     چه كساني مي توانند نياز پژوهشي پيشنهاد نمايند؟ دستگاه هاي اجرايي استان -دانشگاه ها – مراكز پژوهشي و فناوري  و پژوهشگران حقيقي

3-     در صورت تجمیع اعتبارات پژوهشی آیا همه دستگاههای اجرایی میتوانند یک درصد از اعتبارات هزینهای خود را صرف امور پژوهشی نمایند؟ دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجهای هماهنگ چنانچه اولویتهای پژوهشی استان مرتبط با وظایف آنان باشد به عنوان دستگاه متولی انتخاب و اعتبار لازم از سرجمع اعتبارات پژوهشی استان کسر و به آن دستگاه تخصیص مییابد.

4-     نحوه ارسال پيشنهاد نياز پژوهشي چگونه است؟ از طيق سامانه پژوهش و فناوري مازندران

5-     چه نيازهايي در اولويت هاي پژوهشي استان قرار مي گيرند؟ اولويت هاي كاربردي و تقاضا محور براي برون رفت از  چالش هاي اساسي استان و  مشكلات

6-     فراخوان اولويت هاي پژوهشي از چه طريقي انجام مي گيرد؟ از طريقه مكاتبه با دانشگاه ها مراكز پژوهي و دستگاه هاي اجرايي استان و سامانه پژوهش و فناوري استان

7-     آيا براي انعقاد قرارداد طرح هاي پژوهشي دريافت كد رهگيري از سامانه سمات ضروري است؟ بلي

8-     بررسي طرح هاي پژوهشي جهت اخذ كد رهگيري در كجا انجام مي گيرد؟ در كميسيون هاي تخصصي سمات

9-     انعقاد قرارداد طرح هاي پژوهشي بوسيله كدام نهاد انجام مي گيرد؟ دستگاه اجرايي مرتبط با طرح