راهبري فضاها و ساختمان هاي اداري || 100117839997معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی/ گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد

غيرالكترونيكي حضوري

حاكميتي

اجراي ماده ۳۹ قانون مديريت خدمات كشوري به منظور بهره برداري مطلوب از ساختمان هاي اداري، تخصيص فضاهاي مناسب اداري و كاهش هزينه هاي ناشي از تامين، بهره برداري و نگهداري ساختمان هاي دولتي و تسريع در اجراي مصوبه شوراي عالي اداري به شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ مورخ۱/۴/۹۰ كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان هاي اداري

- درخواست دستگاه اجرایی(متقاضی)

- مستندات ساختمان و فضای در اختیار

- لیست نیروی انسانی دستگاه

- لیست تشکیلات دستگاه


- تصويب نامه شماره ۱۰۲۳۵۳ مورخ 07/03/1397 شوراي عالي اداري

 - بخشنامه شماره ۲۴۷۹۱۸ مورخ 18/05/1397 معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور

- بند ب ماده 89 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت


-          آیا مالکیت ساختمان و فضای اداری مازاد دستگاه های دولتی به دستگاه متقاضی منتقل می­شود؟

خیر- به استناد بند ب ماده 89 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب در شورای ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند با بازه زمانی مشخص واگذار گردد.


سامانه دادور