راهبری و نظارت بر کارگروه های توسعه مدیریت دستگاه هایی اجرایی استان || 0(معاونت مربوطه و گروه مربوطه): معاونت توسعه مدیریت/ گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد

الكترونيكي غيرحضوري

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

هدایت و راهبری دستگاه های اجرایی استان در خصوص نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه های اصلاح نظام اداری

 ارسال دعوتنامه تشکیل جلسه کارگروه توسعه مدیریت از سوی دستگاه­های اجرایی استان

- شرکت در جلسات و هدایت و راهنمایی دستگاه­های اجرایی در راستای برنامه­های اصلاح نظام اداری

- دریافت صورتجلسات دستگاه­های اجرایی

-  ارسال نامه به دستگاه­های اجرایی در خصوص گزارش عملکرد کارگروه توسعه مدیریت دستگاه­ها

- ارسال گزارش عملکرد دستگاه­ها به سازمان اداری و استخدامی کشور


مکاتبات دستگاه­های اجرایی در خصوص برگزاری جلسات کارگروه توسعه مدیریت و دعوتنامه جهت شرکت نماینده سازمان در کارگروه مربوطه


مصوبه 11852/93/206 مورخ 05/09/1393 شورای­ عالی اداری


        سوال: مستند قانونی تشکیل کارگروه توسعه مدیریت چیست؟

پاسخ: تصویب­نامه  شورای عالی اداری به­ شماره 11852/93/206 مورخ 05/09/1393

سوال: وظیفه سازمان مدیریت و برنامه­ریزی در خصوص برگزاری کارگروه توسعه مدیریت چه می­باشد؟

پاسخ: راهبری و هدایت دستگاه­های اجرایی جهت اجرای صحیح برنامه­های اصلاح نظام اداری و نقشه راه اصلاح نظام اداری

سوال: اعضای کارگروه توسعه مدیریت چه کسانی می­باشند؟

پاسخ: رئیس واحد استانی به عنوان رئیس کارگروه- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان- معاونان واحد استانی- یک­نفر صاحبنظر به پیشنهاد رئیس کارگروه