نظارت بر طرح ها و پروژه هاي ملي و استاني || 10011714101گروه نظارت مدیریت نظام فنی و اجرایی

الكترونيكي غيرحضوري

حاكميتي

تهیه گزارش نظارتی از پروژه‌های ملی و استانی

- انجام بازدیدهای میدانی و جمع آوری اطلاعات نظارتی

- تهیه گزارش نظارتی پروژه های بازدید شده


موافقت‌نامه‌های پروژه‌های عمرانی از سامانه نظارت 4


مواد 34 و 35 قانون برنامه  وبودجه کشور