نظارت بر فرآيند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي || 0معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني/گروه توسعه منابع انساني

غيرالكترونيكي حضوري

حاكميتي

نظارت بر فرآيند آزمون¬ها و مصاحبه هاي استخدامي دستگاههاي اجرايي و بررسي مدارك و مستندات استخدامي و پيگيري آن در سامانه كارمند ايران براي صدور شماره مستخدم و شناسه

1- صدور مجوز استخدامي توسط سازمان اداري و استخدامي2-تامين اعتبار از سوي سازمان برنامه و بودجه3- نشر آگهي استخدام به صورت عمومي دستگاه اجرايي 4-برگزاري آزمون توسط مجري آزمون با نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان6- برگزاري مصاحبه استخدامي توسط دستگاه با نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان7- ثبت اطلاعات و مستندات استخدامي در سامانه كارمند ايران توسط دستگاه اجرايي8- نظارت و بررسي مدارك در سامانه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي9- پيگيري براي صدور شماره مستخدم


(عناوين فرمها و مستندات در ذيل آورده شود و اصل فرمها و مستندات پيوست شود)


ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري

دستورالعمل جذب و بكارگيري در دستگاه­هاي اجرايي مكاتبه و تماس تلفني با كارشناسان معاو.نت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان