احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت || 18051111000مديريت مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري/ گروه آموزش

الكترونيكي غيرحضوري

حاكميتي

27روز (درصورت صحت و كامل بودن مدارك و مستندات)

دوره هاي آموزشي تربيت مدرس شامل 5 دوره و مجموعاً ۳۲ ساعت مي باشد، هزينه آن جمعاً 9،600،000 ريال مي باشد. لازم به توضيح است اعضاي هيئت علمي، معلمان و افرادي كه داراي مدارك تحصيلي مرتبط با رشته علوم تربيتي مي باشند، مي بايست صرفاً در دو دوره " آشنايي با نظام آموزش كاركنان دولت" و " نظام اداري ايران" جمعاً ۸ ساعت شركت نمايند كه هزينه شركت در دو دوره جمعاً 2،400،000 ريال مي باشد. توضيح: هزينه هاي مذكور ثابت نبوده و در هر سال به ميزان اعلام شده در بخشنامه صادره همان سال، اعلام و اخذ خواهد داشت. شماره شبا: 700100004001004503025663IR شماره شناسه: 343004553102500000000000000053 بنام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران(سازمان برنامه و بودجه كشور)

به منظور بهره مندي از مدرسان واجد تدريس در دوره هاي آموزشي كاركنان دولت، كليه مدرسين دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان، مي بايست داراي گواهينامه تائيد صلاحيت باشند. تائيد صلاحيت در دو بخش عمومي و موضوعي انجام مي گيرد. تائيد صلاحيت عمومي كليه دوره ها و مشاغل و نيز تأييد صلاحيت موضوعي متقاضيان تدريس در مشاغل عمومي و دوره هاي عمومي مديريتي به عهده مركز آموزش و پژوهش بوده و به مجموعه شرايط و توانمندي هاي عمومي تدريس اشاره دارد كه موجب مي شود مدرس در انتقال محتواي آموزشي در فرايند ياددهي يادگيري، موثرتر عمل نموده و يادگيري فراگيران را افزايش دهد. توضيح: تأييد صلاحيت موضوعي متقاضيان تدريس در دوره ها و مشاغل تخصصي، به عهده دستگاه اجرايي مربوط خواهد بود.

كد ملي و شماره شناسنامه متقاضي تدريس

- سازمان اداري و استخدامي كشور - مركز آموزش مديريت دولتي

فراخوان ثبت نام دوره آموزشي احراز صلاحيت  تربيت مدرسان دوره­هاي آموزشي كاركنان دولت به مدت 10 روز (اول ارديبهشت و اول مهر هر سال)

دريافت و مطالعه بخشنامه نحوه احراز صلاحيت و برنامه تربيت مدرسان دوره­هاي آموزشي كاركنان دولت به شماره 464185 مورخ 29/8/97 از سايت مركز آموزش مديريت دولتي كشور به آدرس https://www.smtc.ac.ir (در صفحه اصلي- آيكن تعيين صلاحيت مدرسان)

تهيه مدارك و مستندات مورد نياز تدريس بر اساس بندهاي الف و ب ماده 4 بخشنامه نحوه احراز صلاحيت و برنامه تربيت مدرسان دوره­هاي آموزشي كاركنان دولت(شرايط عمومي و موضوعي و فرايند احراز صلاحيت مدرسان) و پرداخت شهريه دوره.

ثبت نام در ميزخدمت الكترونيك سازمان به آدرس mizmporgmz.ir و دريافت نام كاربري و رمز عبور، ورود به سامانه ميزخدمت الكترونيك بر اساس نام كاربري و رمز عبور ميزخدمت،تكميل فرم اطلاعات عمومي و موضوعي متقاضيان تدريس و بارگذاري مدارك و مستندات مورد نياز به همراه فيش واريزي(بانكي) شهريه دوره.

دريافت درخواست متقاضي تدريس از سامانه ميزخدمت الكترونيك و بررسي مدارك و مستندات و فيش واريزي شهريه

جمع­آوري تقاضاهاي تدريس تأييد شده و برنامه­ريزي براي اجراي دوره.

ارسال پيام سيستمي به متقاضييان تدريس و اعلام برنامه اجراي دوره شامل زمان، مكان و نحوه اجراي دوره.

اجراي دوره­هاي آموزشي تربيت مدرس مطابق با بند ۵ بخشنامه مذكور(عناوين دوره­هاي آموزشي تربيت مدرس) و پيوست شماره 4

برگزاري آزمون

صدور گواهينامه(در صورت كسب حداقل 70درصد نمره) و قراردادن در سامانه ميزخدمت الكترونيك و نيز ارسال پيام سيستمي به متقاضي براي تكميل فرم نظرسنجي و سپس دريافت گواهينامه از سامانه ميزخدمت الكترونيك

تكميل فرم نظرسنجي و سپس دريافت گواهينامه احراز صلاحيت تدريس مدرسان از سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان


-         تكميل فرم عمومي و موضوعي متقاضيان تدريس(فرم EXCEL)

-         تصوير مدرك تحصيلي(حداقل فوق ليسانس)

-          تصوير آخرين حكم كارگزيني

-          فيش بانكي واريزي شهريه دوره­هاي آموزشي تربيت مدرس


-          نياز به استعلام خاصي ندارد


-         بخشنامه شماره ۴۶۴۱۸۵ مورخ 1397/08/29سازمان امور اداري و استخدامي كشور


-          سوال: تاييد صلاحيت مدرسان آموزش كاركنان دستگاه­هاي اجرايي به چه صورت مي باشد؟

-          جواب: متقاضيان تدريس دوره­هاي آموزشي مربوط به كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي توانند تقاضاي خود را به همراه سوابق آموزشي و مدارك و مستندات اعلام شده از طريق سامانه ميزخدمت الكترونيك ارسال نمايند.

-          سوال: مدت زمان اعتبار گواهينامه تأييد صلاحيت تدريس چند سال است؟

-          جواب : اعتبار گواهينامه مذكور به مدت 4 سال مي­باشد. تمديد آن منوط به درخواست مجدد و بازآموزي دوره ­هاي آموزشي مي باشد.


1-     ورود به كارتابل ارباب­رجوع در سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان(وارد كارتابل خودتان شويد)

2-     ثبت شكايت در قسمت شكايات و بارگذاري مستندات مورد نظر

3-     بررسي شكايت توسط سازمان

4-     اعلام نتيجه بررسي شكايت به ارباب­رجوع(شاكي) از طريق سامانه ميزخدمت الكترونيك