اعتبارسنجي مراكز و مؤسسات آموزشي در حيطه هاي مختلف(اخذ گواهينامه، تمديد گواهينامه، ارتقاي حيطه فعاليت) || 18081781103مديريت مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري/ گروه آموزش

الكترونيكي غيرحضوري

G2B (خدمت دولت به کسب و کارها)

حاكميتي

10روز (درصورت صحت و كامل بودن مدارك و مستندات)

هزينه ندارد(خدمت رايگان است)

به منظور بهره مندي از ظرفيت ها و توانمندي هاي موسسات آموزشي غيردولتي در چارچوب نظام آموزش كارمندان دولت، مراكز و موسسات آموزشي متقاضي برگزاري دوره هاي آموزشي، اعتبارسنجي شده و پس از كسب امتيازات لازم، گواهينامه تائيد صلاحيت درحيطه يا حيطه هاي گروه هاي اعلام شده در بخشنامه صادره توسط مركز، در گستره استاني صادر خواهد شد.

براي اشخاص حقيقي، كد ملي/ براي حقوقي، اساسنامه و تاريخ روزنامه رسمي

دريافت و مطالعه بخشنامه شرائط اعتبارسنجي مراكز و مؤسسات آموزشي در حيطه­هاي مختلف از سايت سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره 1558505 مورخ 18/9/1396(در بخش خدمات الكترونيك، اعتبارسنجي مؤسسات آموزشي)  

تهيه مدارك مورد نياز اعتبارسنجي شامل:" الف) صدور گواهينامه صلاحيت ب) تمديد مجوز ج) ارتقاي حيطه"طبق بخشنامه شرائط اعتبارسنجي مراكز و مؤسسات آموزشي در حيطه­هاي مختلف(مندرج در قسمت "الف، ب، ج" فرم شماره 2 دستورالعمل اعتبارسنجي و تعيين صلاحيت مؤسسات آموزشي)

اخذ استعلام­هاي مربوطه(1- عدم اعتياد از مركز بهداشت 2- عدم سوء پيشينه از دادگستري بر اساس بندهاي 2/8 و3/8 قسمت الف ماده 3 دستورالعمل اعتبارسنجي(مذكور)) 3- ليست بيمه كاركنان(از اداره كل يا سامانه تأمين اجتماعي) بر اساس بند 11 جدول الف فرم شماره 2(مدارك مورد نياز)

ثبت نام در سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان به آدرس mizmporgmz.ir و دريافت نام كاربري و رمز عبور و ورود به سامانه ميزخدمت الكترونيك بر اساس نام كاربري و رمز عبور ميزخدمت، تكميل فرم شماره 1(درخواست اعتبارسنجي) منطبق بر جدول شماره 2(فهرست گروه­ها و دوره­هاي آموزشي) و تكميل فرمهاي 3، 4، 5، 6 و ضميمه كردن(بارگذاري) مدارك و مستندات مورد نياز در سامانه ميزخدمت الكترونيك، به همراه پاسخ استعلام­هاي مربوطه(1- عدم اعتياد از مركز بهداشت 2- عدم سوء پيشينه از دادگستري 3- ليست بيمه كاركنان از سامانه تأمين اجتماعي)

دريافت و بررسي درخواست متقاضي و مدارك و مستندات از سامانه ميزخدمت، اعلام تاريخ بازديد به متقاضي و بازديد از مؤسسه(درصورت كامل بودن فرم و مدارك و مستندات)

صدور گواهينامه اعتبارسنجي(اخذ گواهينامه/تمديد گواهينامه/ ارتقاي حيطه فعاليت)- درصورت تأييد- و اعلام به متقاضي براي تكميل فرم شماره 11(تعهدنامه مديران مؤسسه تأييد صلاحيت شده) از طريق سامانه ميزخدمت(ارسال پيامك)

تكميل فرم شماره 11(تعهدنامه مديران مؤسسه تأييد صلاحيت شده) در سامانه ميزخدمت الكترونيك

قراردادن گواهينامه در سامانه ميزخدمت الكترونيك(در صورت تأئيد صلاحيت مؤسسه) و ارسال پيام سيستمي به متقاضي براي تكميل فرم نظرسنجي و دريافت گواهينامه از سامانه ميزخدمت الكترونيك

تكميل فرم نظرسنجي و دريافت گواهينامه اعتبارسنجي از سامانه ميزخدمت الكترونيك


1- مدارك مورد نياز براي صدور گواهينامه صلاحيت آموزشي:

* كليه مدارك مذكور در قسمت الف فرم شماره 2 بخشنامه شرائط اعتبارسنجي مراكز و مؤسسات آموزشي در حيطه­هاي مختلف

2- مدارك مورد نياز براي تمديد مجوز صلاحيت آموزشي:

* كليه مدارك مذكور در قسمت ب فرم شماره 2 بخشنامه شرائط اعتبارسنجي مراكز و مؤسسات آموزشي در حيطه­هاي مختلف

3- مدارك مورد نياز براي ارتقاي حيطه:

* كليه مدارك مذكور در قسمت ج فرم شماره 2 بخشنامه شرائط اعتبارسنجي مراكز و مؤسسات آموزشي در حيطه­هاي مختلفدر فایل پیوست قابل مشاهده است


-          قانون مديريت خدمات كشوري

-        -   بخشنامه شماره 1558505 مورخ 1396/09/18 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع اعتبارسنجي مؤسسات آموزشي متقاضي برگزاري دوره­هاي آموزشي براي كاركنان دولت (منضم به 2 جدول و 18 فرم)

-         -  بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 1390/01/30 موضوع نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

-         -  بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 1392/11/14 موضوع اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور


1-      فرآيند اخذ مجوز موسسات آموزشي متقاضي آموزش كاركنان دستگاه­هاي اجرايي بر اساس چه بخشنامه­اي انجام مي­شود؟

به استناد بخشنامه شماره 1558505 مورخ 1396/09/18 موضوع ضوابط و دستورالعمل اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي اقدام مي­گردد.

2-       كداميك از موسسات و مراكز آموزشي مجاز به درخواست برگزاري دوره آموزشي براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي باشند؟

كليه مؤسسات و مراكز آموزشي كه بر اساس اساسنامه مؤسسه يا مركز، مجوز اجراي دوره آموزشي را دارا باشند مي­توانند درخواست تأييد صلاحيت اجراي دوره­هاي آموزشي براي كاركنان دولت را ارائه نمايند.

3-      مدت اعتبار گواهينامه آموزش كاركنان دولت چند سال مي­باشد؟ اعتبار گواهينامه صادره 3 سال مي­باشد(در صورت عدم تخلف در اجراي تعهدات)

1-     ورود به كارتابل ارباب­رجوع در سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان(وارد كارتابل خودتان شويد)

2-     ثبت شكايت در قسمت شكايات و بارگذاري مستندات مورد نظر

3-     بررسي شكايت توسط سازمان

4-     اعلام نتيجه بررسي شكايت به ارباب­رجوع(شاكي) از طريق سامانه ميزخدمت الكترونيك


مراجعه به سامانه میز خدمت الکترونیک سازمان و ثبت شکایت