برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت || 18051109000مدیریت مرکز آموزش پژوهش های توسعه و آینده نگری گروه آموزشی

الكترونيكي غيرحضوري

G2G(خدمت به دیگر دستگاه های اجرایی)

حاكميتي (برای دوره های بخبود مدیریت) تصدی گری (برای سایر دوره ها)

14 الي 20 روز (درصورت صحت و كامل بودن مدارك و مستندات)

- نفرساعت دوره ­هاي بدو خدمت 50/000 ريال - نفرساعت دوره­هاي بهبود مديريت 150/000 ريال - نفرساعت دوره­هاي شغلي و تخصصي 80/00 ريال - نفرساعت دوره ­هاي عمومي (توانمندي ­هاي عمومي، فناوري اطلاعات و فرهنگي و اجتماعي)75/000 ريال - آزمون مهارت­ هاي هفتگانه فن­آوري اطلاعات به ازاي هر آزمون 200/000 ريال شماره شبا  700100004001004503025663 IR و شناسه حساب 343004553102500000000000000053 ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بنام سازمان برنامه و بودجه كشور

برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزش مورد نياز كارمندان دولت

كليه مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي استان

كد ملي و كد پرسنلي متقاضيان شركت در دوره

بارگذاري تقويم آموزشي سالانه(در انتهاي فروردين هر سال) و برنامه آموزشي ماهانه(بر حسب اعلام نياز ماهانه دستگاه در طول سال)) در وب سايت به آدرس mizmporg.ir و در ميزخدمت الكترونيك سازمان به آدرس  mizmporgmz.ir 

دريافت و مطالعه تقويم آموزشي سالانه و برنامه آموزشي ماهانه دستگاه از آدرس مذكور و پرداخت شهريه دوره متناسب با دوره مورد تقاضا

ثبت نام در ميزخدمت الكترونيك سازمان به آدرس mizmporgmz.ir و دريافت نام كاربري و رمز عبور، ورود به سامانه ميزخدمت الكترونيك بر اساس نام كاربري و رمز عبور،تكميل فرماطلاعات فراگيران دوره(فرم درخواست آموزش) و بارگذاري فرم به همراه رسيد واريزي(بانكي) شهريه دوره از طريق سامانه ميزخدمت

دريافت درخواست­هاي دستگاه­هاي متقاضيِ آموزش از سامانه ميزخدمت الكترونيك و بررسي مدارك و مستندات و فيش واريزي شهريه

جمع­آوري تقاضاهاي آموزش تا حدنصاب دوره و برنامه­ريزي براي اجراي دوره

ارسال پيام سيستمي به دستگاه يا دستگاه­هاي متقاضي آموزش و اعلام برنامه اجراي دوره شامل زمان، مكان و نحوه اجراي دوره

اجراي دوره­هاي آموزشي بر اساس سرفصل­هاي آموزشي مصوب

برگزاري آزمون

صدور گواهينامه­ها(در صورت كسب حداقل60 درصد نمره)و قراردادن در سامانه ميزخدمت الكترونيك و نيز ارسال پيام سيستمي به دستگاه اجرايي متقاضي، براي تكميل فرم ارزشيابي و نيز فرم نظرسنجي و سپس دريافت گواهينامه­ها از سامانه ميزخدمت الكترونيك

تكميل فرم ارزشيابي و نيز فرم نظرسنجي و سپس دريافت گواهينامه­هاي آموزشي از سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان

">

بارگذاري تقويم آموزشي سالانه(در انتهاي فروردين هر سال) و برنامه آموزشي ماهانه(بر حسب اعلام نياز ماهانه دستگاه در طول سال)) در وب سايت به آدرس mizmporg.ir و در ميزخدمت الكترونيك سازمان به آدرس  mizmporgmz.ir 

دريافت و مطالعه تقويم آموزشي سالانه و برنامه آموزشي ماهانه دستگاه از آدرس مذكور و پرداخت شهريه دوره متناسب با دوره مورد تقاضا

ثبت نام در ميزخدمت الكترونيك سازمان به آدرس mizmporgmz.ir و دريافت نام كاربري و رمز عبور، ورود به سامانه ميزخدمت الكترونيك بر اساس نام كاربري و رمز عبور،تكميل فرماطلاعات فراگيران دوره(فرم درخواست آموزش) و بارگذاري فرم به همراه رسيد واريزي(بانكي) شهريه دوره از طريق سامانه ميزخدمت

دريافت درخواست­هاي دستگاه­هاي متقاضيِ آموزش از سامانه ميزخدمت الكترونيك و بررسي مدارك و مستندات و فيش واريزي شهريه

جمع­آوري تقاضاهاي آموزش تا حدنصاب دوره و برنامه­ريزي براي اجراي دوره

ارسال پيام سيستمي به دستگاه يا دستگاه­هاي متقاضي آموزش و اعلام برنامه اجراي دوره شامل زمان، مكان و نحوه اجراي دوره

اجراي دوره­هاي آموزشي بر اساس سرفصل­هاي آموزشي مصوب

برگزاري آزمون

صدور گواهينامه­ها(در صورت كسب حداقل60 درصد نمره)و قراردادن در سامانه ميزخدمت الكترونيك و نيز ارسال پيام سيستمي به دستگاه اجرايي متقاضي، براي تكميل فرم ارزشيابي و نيز فرم نظرسنجي و سپس دريافت گواهينامه­ها از سامانه ميزخدمت الكترونيك

تكميل فرم ارزشيابي و نيز فرم نظرسنجي و سپس دريافت گواهينامه­هاي آموزشي از سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان

">

بارگذاري تقويم آموزشي سالانه(در انتهاي فروردين هر سال) و برنامه آموزشي ماهانه(بر حسب اعلام نياز ماهانه دستگاه در طول سال)) در وب سايت به آدرس mizmporg.ir و در ميزخدمت الكترونيك سازمان به آدرس  mizmporgmz.ir 

دريافت و مطالعه تقويم آموزشي سالانه و برنامه آموزشي ماهانه دستگاه از آدرس مذكور و پرداخت شهريه دوره متناسب با دوره مورد تقاضا

ثبت نام در ميزخدمت الكترونيك سازمان به آدرس mizmporgmz.ir و دريافت نام كاربري و رمز عبور، ورود به سامانه ميزخدمت الكترونيك بر اساس نام كاربري و رمز عبور،تكميل فرماطلاعات فراگيران دوره(فرم درخواست آموزش) و بارگذاري فرم به همراه رسيد واريزي(بانكي) شهريه دوره از طريق سامانه ميزخدمت

دريافت درخواست­هاي دستگاه­هاي متقاضيِ آموزش از سامانه ميزخدمت الكترونيك و بررسي مدارك و مستندات و فيش واريزي شهريه

جمع­آوري تقاضاهاي آموزش تا حدنصاب دوره و برنامه­ريزي براي اجراي دوره

ارسال پيام سيستمي به دستگاه يا دستگاه­هاي متقاضي آموزش و اعلام برنامه اجراي دوره شامل زمان، مكان و نحوه اجراي دوره

اجراي دوره­هاي آموزشي بر اساس سرفصل­هاي آموزشي مصوب

برگزاري آزمون

صدور گواهينامه­ها(در صورت كسب حداقل60 درصد نمره)و قراردادن در سامانه ميزخدمت الكترونيك و نيز ارسال پيام سيستمي به دستگاه اجرايي متقاضي، براي تكميل فرم ارزشيابي و نيز فرم نظرسنجي و سپس دريافت گواهينامه­ها از سامانه ميزخدمت الكترونيك

تكميل فرم ارزشيابي و نيز فرم نظرسنجي و سپس دريافت گواهينامه­هاي آموزشي از سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان

">

بارگذاري تقويم آموزشي سالانه(در انتهاي فروردين هر سال) و برنامه آموزشي ماهانه(بر حسب اعلام نياز ماهانه دستگاه در طول سال)) در وب سايت به آدرس mizmporg.ir و در ميزخدمت الكترونيك سازمان به آدرس  mizmporgmz.ir 

دريافت و مطالعه تقويم آموزشي سالانه و برنامه آموزشي ماهانه دستگاه از آدرس مذكور و پرداخت شهريه دوره متناسب با دوره مورد تقاضا

ثبت نام در ميزخدمت الكترونيك سازمان به آدرس mizmporgmz.ir و دريافت نام كاربري و رمز عبور، ورود به سامانه ميزخدمت الكترونيك بر اساس نام كاربري و رمز عبور،تكميل فرماطلاعات فراگيران دوره(فرم درخواست آموزش) و بارگذاري فرم به همراه رسيد واريزي(بانكي) شهريه دوره از طريق سامانه ميزخدمت

دريافت درخواست­هاي دستگاه­هاي متقاضيِ آموزش از سامانه ميزخدمت الكترونيك و بررسي مدارك و مستندات و فيش واريزي شهريه

جمع­آوري تقاضاهاي آموزش تا حدنصاب دوره و برنامه­ريزي براي اجراي دوره

ارسال پيام سيستمي به دستگاه يا دستگاه­هاي متقاضي آموزش و اعلام برنامه اجراي دوره شامل زمان، مكان و نحوه اجراي دوره

اجراي دوره­هاي آموزشي بر اساس سرفصل­هاي آموزشي مصوب

برگزاري آزمون

صدور گواهينامه­ها(در صورت كسب حداقل60 درصد نمره)و قراردادن در سامانه ميزخدمت الكترونيك و نيز ارسال پيام سيستمي به دستگاه اجرايي متقاضي، براي تكميل فرم ارزشيابي و نيز فرم نظرسنجي و سپس دريافت گواهينامه­ها از سامانه ميزخدمت الكترونيك

تكميل فرم ارزشيابي و نيز فرم نظرسنجي و سپس دريافت گواهينامه­هاي آموزشي از سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان

-         فرم اطلاعات فراگيران يا درخواست آموزش(فرمEXCEL )

-         معرفي نامه رسمي شركت كنندگان در دوره

-         فيش بانكي واريزي

-         فرم ارزشيابي دوره(در انتهاي دوره، در سامانه ميزخدمت تكميل شود)


">

-         فرم اطلاعات فراگيران يا درخواست آموزش(فرمEXCEL )

-         معرفي نامه رسمي شركت كنندگان در دوره

-         فيش بانكي واريزي

-         فرم ارزشيابي دوره(در انتهاي دوره، در سامانه ميزخدمت تكميل شود)


">-         فرم اطلاعات فراگيران يا درخواست آموزش(فرمEXCEL )

-         معرفي نامه رسمي شركت كنندگان در دوره

-         فيش بانكي واريزي

-         فرم ارزشيابي دوره(در انتهاي دوره، در سامانه ميزخدمت تكميل شود)


">

-         فرم اطلاعات فراگيران يا درخواست آموزش(فرمEXCEL )

-         معرفي نامه رسمي شركت كنندگان در دوره

-         فيش بانكي واريزي

-         فرم ارزشيابي دوره(در انتهاي دوره، در سامانه ميزخدمت تكميل شود)-         بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 1390/01/30 موضوع نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه­هاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

-         بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 1392/11/14 موضوع اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه­هاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

-         كليه بخشنامه­هاي مربوط به ابلاغ دوره­هاي آموزشي كه پس از ابلاغ در طول سال، در سامانه ميزخدمت الكترونيك و وب سايت سازمان بارگذاري مي­شود.

">

-         فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري

-         بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 1390/01/30 موضوع نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه­هاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

-         بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 1392/11/14 موضوع اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه­هاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

-         كليه بخشنامه­هاي مربوط به ابلاغ دوره­هاي آموزشي كه پس از ابلاغ در طول سال، در سامانه ميزخدمت الكترونيك و وب سايت سازمان بارگذاري مي­شود.

"> -         فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري

-         بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 1390/01/30 موضوع نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه­هاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

-         بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 1392/11/14 موضوع اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه­هاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

-         كليه بخشنامه­هاي مربوط به ابلاغ دوره­هاي آموزشي كه پس از ابلاغ در طول سال، در سامانه ميزخدمت الكترونيك و وب سايت سازمان بارگذاري مي­شود.

">

-         فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري

-         بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 1390/01/30 موضوع نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه­هاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

-         بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 1392/11/14 موضوع اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه­هاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

-         كليه بخشنامه­هاي مربوط به ابلاغ دوره­هاي آموزشي كه پس از ابلاغ در طول سال، در سامانه ميزخدمت الكترونيك و وب سايت سازمان بارگذاري مي­شود.


سوال: كداميك از كاركنان دستگاه­هاي اجرايي مشمول نظام آموزش مي­باشند؟

جواب: شركت تمامي كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي (اعم از مديران و كاركنان) در دوره­هاي آموزش مجاز مي­باشند.

سوال: حد نصاب نمره قبولي در آزمون­هاي پايان دوره چند مي­باشد؟

جواب: 60 درصد از نمره كل

سوال: ميزان غيبت مجاز در طول دوره چقدر مي­باشد؟

جواب: يك دهم ساعت دوره آموزش

سوال: حد نصاب تعداد شركت كنندگان دوره؟

حداقل 20 نفر

">

سوال: كداميك از كاركنان دستگاه­هاي اجرايي مشمول نظام آموزش مي­باشند؟

جواب: شركت تمامي كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي (اعم از مديران و كاركنان) در دوره­هاي آموزش مجاز مي­باشند.

سوال: حد نصاب نمره قبولي در آزمون­هاي پايان دوره چند مي­باشد؟

جواب: 60 درصد از نمره كل

سوال: ميزان غيبت مجاز در طول دوره چقدر مي­باشد؟

جواب: يك دهم ساعت دوره آموزش

سوال: حد نصاب تعداد شركت كنندگان دوره؟

حداقل 20 نفر

">سوال: كداميك از كاركنان دستگاه­هاي اجرايي مشمول نظام آموزش مي­باشند؟

جواب: شركت تمامي كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي (اعم از مديران و كاركنان) در دوره­هاي آموزش مجاز مي­باشند.

سوال: حد نصاب نمره قبولي در آزمون­هاي پايان دوره چند مي­باشد؟

جواب: 60 درصد از نمره كل

سوال: ميزان غيبت مجاز در طول دوره چقدر مي­باشد؟

جواب: يك دهم ساعت دوره آموزش

سوال: حد نصاب تعداد شركت كنندگان دوره؟

حداقل 20 نفر

">

سوال: كداميك از كاركنان دستگاه­هاي اجرايي مشمول نظام آموزش مي­باشند؟

جواب: شركت تمامي كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي (اعم از مديران و كاركنان) در دوره­هاي آموزش مجاز مي­باشند.

سوال: حد نصاب نمره قبولي در آزمون­هاي پايان دوره چند مي­باشد؟

جواب: 60 درصد از نمره كل

سوال: ميزان غيبت مجاز در طول دوره چقدر مي­باشد؟

جواب: يك دهم ساعت دوره آموزش

سوال: حد نصاب تعداد شركت كنندگان دوره؟

حداقل 20 نفر

1-       ورود به كارتابل ارباب­رجوع در سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان(وارد كارتابل خودتان شويد)

2-     ثبت شكايت در قسمت شكايات و بارگذاري مستندات مورد نظر

3-     بررسي شكايت توسط سازمان

4-     اعلام نتيجه بررسي شكايت به ارباب­رجوع(شاكي) از طريق سامانه ميزخدمت الكترونيك

">

1-       ورود به كارتابل ارباب­رجوع در سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان(وارد كارتابل خودتان شويد)

2-     ثبت شكايت در قسمت شكايات و بارگذاري مستندات مورد نظر

3-     بررسي شكايت توسط سازمان

4-     اعلام نتيجه بررسي شكايت به ارباب­رجوع(شاكي) از طريق سامانه ميزخدمت الكترونيك

">1-       ورود به كارتابل ارباب­رجوع در سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان(وارد كارتابل خودتان شويد)

2-     ثبت شكايت در قسمت شكايات و بارگذاري مستندات مورد نظر

3-     بررسي شكايت توسط سازمان

4-     اعلام نتيجه بررسي شكايت به ارباب­رجوع(شاكي) از طريق سامانه ميزخدمت الكترونيك

">

1-       ورود به كارتابل ارباب­رجوع در سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان(وارد كارتابل خودتان شويد)

2-     ثبت شكايت در قسمت شكايات و بارگذاري مستندات مورد نظر

3-     بررسي شكايت توسط سازمان

4-     اعلام نتيجه بررسي شكايت به ارباب­رجوع(شاكي) از طريق سامانه ميزخدمت الكترونيك